Grimstad Kunstforening ble stiftet 24. september 1974. Foreningen har i alle år holdt til i historiske lokaler i Reimanngården. I anledning 30-årsjubileet i 2004 skrev initiativtaker, filosof og tidligere redaktør i Grimstad Adressetidende – Bjarne Berg – følgende hilsen til Grimstad Kunstforening:

Mer enn 30 år for kunstlivet i Grimstad !

Etter initiativ av formannen i kulturutvalget, Bjarne Berg, ble opptakten til Grimstad Kunstforening gjort 17.juni 1974 på et møte i Reimanngården, og konstituerende generalforsamling ble holdt 24.september samme år. I foreningens vedtekter ble det fastslått at formålet skulle være «å arbeide for å øke forståelsen og interessen for kunst, brukskunst og beslektede uttrykksformer». Første formann ble Hanne Egeberg.

I begynnelsen av 1970-årene skjedde en oppblomstring av kunstinteressen i Grimstad. Denne utviklingen ble stimulert ved at maleren Tore Hamsun hadde tilknytning til distriktet, og ved at andre kjente kunstnere som Atle Urdal og Tore S.Sigvaldsen slo seg ned her. I regi av Grimstad Folkeakademi ble det holdt en rekke kunstutstillinger. Et avgjørende skritt i formidlingsvirksomheten ble så tatt ved at det kommunale kulturutvalget begynte å arrangere regelmessige utstillinger i byens skolelokaler. Men man mente at den beste ordningen ville være å overlate arrangementene til en forening av interesserte. Det var en stor fordel for den nystiftede Grimstad Kunstforening at man kunne innlede et samarbeid med Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum ved formann Lisen U. Bergshaven. Det ble kontraktfestet at Kunstforeningen fikk disponere Reimanngården til utstillinger og administrasjon, og her har foreningen hatt sin base i alle år. De lavloftede stuene fra apoteker Reimanns og Henrik Ibsens tid gir utstillingene en egen, intim atmosfære.

Ledelsen i foreningen har stadig hatt høy faglig kompetanse. Særlig gjorde kunstneren Rolf Tiemroth et stort arbeid i foreningen gjennom lang tid. Allerede i de første årene ble det satt temmelig høye kvalitetskrav til de utstillende kunstnerne. En av utstillingsprogrammets intensjoner var å gjøre publikum kjent med representative verker i norsk samtidskunst, særlig ved hjelp av Riksgalleriet. Men dessuten hadde man et åpent blikk for den lokale kunst, også amatørenes prestasjoner.

Ikke minst i de senere år har det vært stor aktivitet i Grimstad Kunstforening med Anne Haugland som primus motor. I tillegg til et bredt og ambisiøst utstillingsprogram driver foreningen blant annet kursvirksomhet og kunstsalg, og foreningen kan glede seg over velvillig støtte av både presse og publikum.

Bjarne Berg.